Nylonvägens samfällighetsförening

Duffelvägen    Flanellvägen   Gabardinvägen

Lärftvägen      Nylonvägen      Sammetsvägen

 

 

Protokoll

Ordinarie årsmöte med medlemmar i Nylonvägens samfällighetsförening torsdag 21 mars 2013.

 

§1.  Årsmötets öppnande

       Ordförande förklarar årsmötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§2.  Godkännande av dagordning/mötets behöriga utlysande

        Dagordningen godkändes och mötet ansågs behörigen utlyst.

§3.  Val av ordförande/sekreterare

       Till ordförande samt sekreterare valdes, Anne-Lie Ramström och Fredrik Jidmar.

§4.  Val av justerare

       Till justerare och rösträknare valdes Kjell Lindström & Tony Ridderstedt.

§5.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

        Verksamhetsberättelsen med resultat-, vinst- och förlust- samt balansräkning gicks

        igenom och godkändes.

§6.  Revisorernas berättelse

       Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes.

       Revisionen av föregående års kassabok gicks igenom och godkändes.

§7.  Ansvarsfrihet till styrelsen

        Med stöd av §5 och §6 beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8.  Ersättning till styrelsen, revisorerna och stugfogdarna.

        Ersättningsnivån är oförändrad, dvs. ordförande 1 500, kassör 1 500, sekreterare 1 000,

        övriga ledamöter 1 000, Webansvarig 1 000, revisorerna 600 var samt stugfogdarna

      tillsammans 1 800.

§9.  Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna

        Inga framställningar eller motioner har lämnats in.

§10. Styrelsens förslag till budget

         Martin Dafgård redogjorde för styrelsens förslag till budget för det kommande året.

         - Godkändes av Årsstämman

§11. Val av ordförande

         Till ordförande i föreningen för 1 år valdes Anne-Lie Ramström

§12. Val av styrelse

         Anne-Lie Ramström           Gabardinvägen 10            1 år kvar

         Fredrik Jidmar                      Lärftvägen 12                     1 år kvar

         Anders Weimarsson          Sammetsvägen 16            1 år kvar

         Patrik Malmén                      Nylonvägen 5                     Omvald på 2 år

         Massoud Tolouifad             Flanellvägen 4                   Omvald på 2 år

 §13. Val av styrelsesuppleanter

          Till suppleanter valdes Olof Wikberg samt Anders Hansen för 1 år.

§14. Val av revisorer

         Inga revisorer valdes, då vi kommer anlita extern revisionsbyrå för nästa räkenskapsår.

§15. Val av revisorssuppleanter

         Ingen revisorssuppleant valdes, då vi kommer att  anlita extern revisionsbyrå för nästa

         räkenskapsår.

§16. Val av stugfogdar

         Till stugfogdar valdes Ingrid Larsson och Anna Weimarsson för 1 år.

§17. Val av valberedningen

         Till valberedning för 1 år valdes Jimmy Barwich samt Stefan Eklund (sammankallande)

§18. Övriga frågor

         Bokning av lokalen - Från och med nu så finns en bokningskalender av lokalen på vår

         hemsida, www.nylonvagenssamfallighet.se , där kan medlemmar se om lokalen är

         bokad. Bokning av lokalen och utlämnande av nyckel sker via våra stugfogdar.

 

         Tillägg i stadgar - Styrelsen vill göra två tillägg i våra stadgar ang revisorer och utbetalning

         av ersättning. Detta för att vi ska följa våra stadgar utan undantag och för att föreningen

         skall slippa betala sociala avgifter.

         #1 Revisorer, idag står det i våra stadgar att revisorer skall väljas på årsmötet, här vill

         styrelsen lägga till "om inte extern revisionsbyrå anlitas".

         #2 Utbetalning av ersättning till styrelsen och funktionärer, här vill styrelsen ändra till

         "ersättning sker genom avdrag på samfällighetsavgiften".

         godkännes enhälligt av årsstämman.

 

         Vårstädning sker lördag den 20:e april.

 

         Kontaktpersoner per gata, skall läggas till årsmötets punkter nästa år.

 

§19. Meddelande om plats för stämmoprotokollet

         Stämmoprotokollet delas ut till samtliga fastigheter. Finns även på vår hemsida;

         www.nylonvagenssamfallighet.se

§20. Årsmötet avslutas

         Ordförande avslutade årsmötet och tackade samtliga närvarande, därefter bjöds det

         på smörgåstårta och dryck.

 

         Vid protokollet:                                                                 Ordförande vid mötet:

         Fredrik Jidmar                                                                   Anne-Lie Ramström

 

         Justering:                                                                          Justering:

         Kjell Lindström                                                                 Tony Ridderstedt

 

 

Protokoll 2013 underskrivet.