Sid 1

Nylonvägens samfällighetsförening
Duffelvägen Flanellvägen Gabardinvägen
Lärftvägen  Nylonvägen   Sammetsvägen


Protokoll
Ordinarie årsmöte med medlemmar i Nylonvägens samfällighetsförening tisdagen den 13 mars 2012.

§1   Årsmötets öppnande
      Ordförande förklarar årsmötet öppnat och hälsar 
      alla välkomna.

§2   Godkännande av dagordning/mötets behöriga
      utlysande 
      Dagordningen godkändes och mötet ansågs behörigen utlyst.

§3   Val av ordförande/ sekreterare
      Till ordförande samt sekreterare valdes, Anne-Lie Ramström
      samt Fredrik Jidmar.

§4   Val av justerare
      Till justerare och rösträknare valdes. 
      Rösträknare: Patrik Malmén,
      till justerare valdes: Johan Lindborg & Olof Wikberg.

§5   Styrelsens verksamhets- och förvalningsberättelse
      Verksamhetsberättelsen med resultat-, vinst- samt balansräkning 
      gicks igenom och godkändes.

§6   Revisorernas berättelse
      Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes.
      Revisorerna har synpunkter på att kassaboken inte skötts på ett
      tillfredsställande sätt och vill ha en ny revision när kassaboken är
      justerad. Revisorerna vill inte bevilja ansvarsfrihet till styrelsen förrän
      ny revision utförts och låter därför årsstämman ta detta beslut.

§7   Ansvarsfrihet till styrelsen
      Med stöd av §5 och §6 beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
      räkenskapsåret.
      Korrigerad resultat och balansräkning kommer att skickas ut till samtliga
      medlemmar när denna godkänts av revisorerna.

§8   Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
      - Framställningar, Mötesarvode.
      Årsstämman beslutar att det totala arvodet till styrelsen förblir oförändrat
      men att styrelsen själv får fördela arvodet inom styrelsen.

Sid 2

§9      Ersättning till styrelsen, revisorerna och stugfogdarna
         Ersättningsnivån är oförändrad, dvs, ordförande 1500,
         kassör 1500, sekreterare 1000, övriga ledamöter 1000,
         webansvarig 1000, revisorerna 600 var samt
         stugfogdarna tillsammans 1800.

§10   Styrelsens förslag till budget 
         Martin Dafgård redogjorde för styrelsens förslag till budget
         för det kommande året.
         -Godkännes av Årsstämman.

§11   Val av ordförande
         Till ordförande i föreningen för 1 år valdes Anne-Lie 
         Ramström.

§12   Val av styrelse
         Anne-Lie Ramström   Gabardinvägen 10   Omvald på 2 år
         Fredrik Jidmar            Lärftvägen 12            -  "  -
         Anders Weimarsson  Sammetsvägen 16   -  "  -
         Martin Dafgård            Nylonvägen 4            1 år kvar
         Joakim Ekstrandh      Sammetsvägen 8    -  "  -  


§13   Val av styrelsesuppleanter
         Till suppleanter valdes Olof Wikberg samt Anders Hansen
         för 1 år.

§14   Val av revisorer
         Till revisorer valdes Andreas Rundby och Gunvor Larsson
         för 1 år.

§15   Val av revisorssuppleanter
         Till revisorssuppleant valdes Tomas Törnros för 1 år.

§16   Val av stugfogdar
         Till stugfogdar valdes Ingrid Larsson samt Anna 
         Weimarsson för 1 år.

§17   Val av valberedningen
         Till valberedning för 1 år valdes Jimmy Barwich samt
         Stefan Eklund (sammankallande).

§18   Övriga frågor
         Ansvarig för grannsamverkan väljs Kristina Lidnborg
         samt webredaktör.

         Flytt av sandlådan (vinterunderhåll) vid Sammetsvägen
         denna flyttas till föreningslokalen och fylls på till nästa
         vinter.

         Vårstädning: den 21 april
         Nytt grus kommer att läggas ut på en av våra grusvägar.

Sid 3