Nylonvägens samfällighetsförening
Duffelvägen  Flanellvägen  Gabardinvägen
Lärftvägen    Nylonvägen    Sammetsvägen

Protokoll
Ordinarie årsmöte med medlemmar i Nylonvägens samfällighetsförening torsdagen den 17 mars 2011.

§1.   Årsmötets öppnande
        Ordförande förklarar årsmötet öppnat och hälsar alla
        välkomna.

§2.   Godkännande av dagordning/mötets behöriga 
         utlysande
        Dagordningen godkändes och mötet ansågs behörigen
        utlyst.

§3.   Val av ordförande/sekreterare
         Till ordförande samt sekreterare valdes, Anne-Lie
         Ramström samt Fredrik Jidmar.

§4.   Val av justerare
         Till justerare och rösträknare valdes Johan Lindborg och
         Olof Wikberg.

§5.   Styrelsens verksamhets- och förfaltningsberättelse
         Verksamhetsberättelsen med resultat-, vinst- och förlust-
         samt balansräkning gicks igenom och godkändes.

§6.   Revisorernas berättelse
         Revisorernas berättlse gicks igenom och godkändes.

§7.   Ansvarsfrihet för styrelsen
         Med stöd av §5 och §6 beviljades styrelsen ansvarsfrihet
         för det gångna räkenskapsåret.

§8.   Ersättning till styrelsen, revisorerna och stugfogdarna
         Ersättningsnivån är oförändrad, dvs. ordförande 1 500,
         kassör 1 500, sekreterare 1 000, övriga ledamöter 1 000,
         Wevansvarig 1 000, revisorerna 600 var samt stugfogdarna
         tillsammans 1 800.


§9.   Framställningar från styrelsen och motioner från med-
         lemmarna
         -Inga framställningar eller motioner.

§10.  Styrelsens förslag till budget
          Göran Andersson redogjorde för styrelsens förslag till
          budget för det kommande året.
          I budgeten framgår att samfällighetsavgiften höjs från
          2x1400 till 2x1500 kronor.
         
          -Godkännes av Årsstämman.

§11.   Val av ordförande
           Till ordförande i föreningen för 1 år valdes 
           Anne-Lie Ramström.

§12.    Val av styrelse
            Anne-Lie Ramström     Gabardinvägen 10     1 år kvar
            Fredrik Jidmar               Lärftvägen 12             1 år kvar
            Anders Weimarsson     Sammetsvägen 16    1 år kvar
            Martin Dafgård              Nylonvägen 4              Nyval för 2 år
           Joakim Ekstrandh          Sammetsvägen 8       Nyval för 2 år

§13.     Val av styrelsesuppleanter
             Till suppleanter valdes Olof Wikberg och  Anders Hansen
             för 1 år.

§14.     Val av revisorer
             Till revisorer valdes Andreas Rundby och Gunvor Larsson
             för 1 år.

§15.     Val av revisorsuppleant
             Till revisorsupplenat valdes Lennart Berg för 1 år.

§16.     Val av stugfogdar
             Till stugfogdar valdes Ingrid Larsson och Vera Karlsson
              för 1 år.

§17.      Val av valberedningen
              Till valberedning för 1 år valdes Jimmy Barwich och 
              Stefan Eklund (sammankallande).

§18.      Övriga frågor

              1. Snöröjning och ny sandlåda.
               -Många i samfälligheten upplever snöröjningen som
               dålig. Diskussion ang detta fördes. Det vi kan konsta-
               tera är att vi betalar förhållandevis lite för vår snöröjning.
               Vill vi ha lika bra snöröjning som vissa av våra grannför-
               eningar så kommer detta att kosta väldigt mycket 
               pengar. Styrelsen skall jobba för att det ska bli så bra
               som möjligt inför nästa vinter igen.

               2. Asfalt.
               -Önskemål från medlem att vi ska besiktiga våra gator
               i vår och kontakta kommunen om åtgärd. Styrelsen ska
               bearbeta denna fråga i kommande möten.

               3. Vårstädning 16:e april
               -Styrelsen meddelar att årets vårstädning äger rum den
               16:e april.

               4. En eller två container till vårstädningen?
               -Omröstning på mötet om vi ska ha en eller två container
               till vårstädningen. Resultat: 12 röstade för 2 st och 8 för
               1 st.

               5. Var har informationen från Polisen tagit vägen?
               -Styrelsen ska ta reda på varför det inte längre skickas
               någon information från polisen per mail.

               6. Hundägare, ta upp efter era hundar.
               -Allmän information till hundägare.

§19.        Meddelande om plats för stämmoprotokoll
                Stämmoprotokoll delas/mailas ut till samtliga fastigheter

§20.        Årsmötet avslutas
                Ordförande avslutade årsmötet och tackade samtliga
                närvarande, därefter bjöds det på smörgåstårta och
                dryck.


               Vid protokollet:               Ordförande vid mötet:
               Fredrik Jidmar                   Anne-Lie Ramström


               Justering:                         Justering:
               Johan Lindborg                  Olof Wikberg