Kallelse med dagordning

Nylonvägens samfällighetsförening

Duffelvgen  Flanellvägen  Gabardinvägen

Lrftvägen   Nylonvägen    Sammetsvägen

 

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Nylonvägens samfällighetsförening till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2015.

Tid:        Torsdagen den 19:e mars 2015 kl 19.00

Plats:     Kvarterslokalen

 

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning och mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare
 5. Styrelens förvaltningsberättelse samt utgifts-och inkomststat
 6. Revisorernas berättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framstllningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 9. Ersättning till styrelsen, revisorerna och stugfogdarna
 10. Styrelsens förslag till budget
 11. Val av ordförande
 12. Val av styrelse
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av revisorssuppleant
 16. Val av stugfogdar
 17. Val av kontaktpersoner per gata
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor. Vårstädning.
 20. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 21. Årsmötet avslutas.

Dokumentation; dagordning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, budget, motioner från medlemmar och framställan  framstllan från styrelsen delas/e-postas ut till samtliga medlemmar den 19 februari.

OBS! Glöm ej att ta med dessa till mötet då det inte kommer att delas ut fler kopior.

Viktigt! Om du har en motion som du vill ta upp på årsmötet så måste denna vara inlämnad till styrelsen SENAST 15:e februari!!

Om du lämnar in en motion måste du också närvara på årsmötet och förklara eller förtydliga din motion om så behövs.

Brunna den 23:e januari 2015

Styrelsen

Årsmötesprotokoll 2015

 Sid 1

 

 

Protokoll 2015

Sid 2

Protokoll 2015

Sid 3