Nylonvägens samfällighetsförening

Duffelvägen  Flanellvägen  Gabardinvägen

Lärftvägen    Nylonvägen    Sammetsvägen

 

Protokoll

Ordinarie årsmöte med medlemmar i Nylonvägenssamfällighetsförening torsdag 20 mars 2014.

§1.          Årsmötets öppnande

               Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsar alla välkomna

§2.          Godkännande av dagordning/mötets behöriga utlysande

              Dagordningen godkändes och mötet ansågs behörigen utlyst

§3.          Val av ordförande/sekreterare

               Till ordförande samt sekreterare valdes, Anne-Lie Ramström samt Fredrik Jidmar

§4.          Val av justerare

               Till justerare och rösträknare valdes Anne-Catrin Meyer & Judith Blomkvist.

§5.          Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

              Verksamhetsberättelsen med resultat-,vinst- och förlust- samt balansräkning gicks

               igenom och godkändes.

§6.          Revisorernas berättlelse

              Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes.  

              Revisionen av föregående års kassabok gicks igenom och godkändes.

§7.          Ansvarsfrihet för styrelsen

              Med stöd av §5 och §6 beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gågna 

              räkenskapsåret.

§8.          Ersättning till styrelsen

              Ersättningsnivå är oförändrad, dvs. ordförande 1 500, kassör 1 500,

              sekreterare 1 000, övriga ledamöter 1 000, Webansvarig 1000, revisorerna

              600 var samt stugfogdarna tillsammans 1 800.

§9.          Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

               Inga framställningar eller motioner har lämnats in

§10.         Styrelsens förslag till budget

               Masoud redogjorde för styrelsens förslag till budget för det kommande

               året.

               -Godkännes av Årsstämman.   

§11.         Val av ordförande

               Till ordförande i föreningen för 1 år valdes Anne-Lie Ramström

§12.         Val av styrelse

                Anne-Lie Ramström     Gabardinvägen 10    Omvald på 2 år

                Fredrik Jidmar             Lärftvägen 12          Omvald på 2 år

                Anders Weimarsson      Sammetsvägen 16    Omvald på 2 år

                Patrik Malmén              Nylonvägen 5          1 år kvar

                Masoud Tolouifar          Flanellvägen 4         1 år kvar

§13.          Val av styrelsesuppleanter

                Till suppleanter valdes Marja Lennstam samt Anders Hansen för 1 år.  

§14.          Val av revisorer   

                Inga revisorer valdes, då vi kommer att anlita extern revisionsbyrå för

                nästa räkenskapsår.

§15.          Val av revisorssuppleanter

                 Ingen revisorssuppleant valdes, då vi kommer att anlita extern revisionsbyrå

                 för nästa räkenskapsår.  

§16.          Val av stugfogdar och kontaktpersoner 

                 Till stugfogdar valdes Ingrid Larsson och Anna Weimarsson för 1 år.

                 Kontaktpersoner för ett år:

                 Sammetsvägen

                 Stefan Eklund              Sammetsvägen 10

                 Nylonvägen

                 Patrik Malmén              Nylonvägen 5

                 Gabardinvägen 

                 Anne-Lie Ramström      Gabardinvägen 10  

                 Lärftvägen

                Fredrik Jidmar              Lärftvägen 12

                 Flanellvägen

                Masoud Tolouifar           Flanellvägen 4

                 Duffelvägen

                 Magnus Lundegrén         Duffelvägen 2

§17.           Val av valberedningen

                 Till valberedning för 1 år valdes Sandra Larsson samt Stefan Eklund 

                 Stefan Eklund är sammankallande.

§18.           Övriga frågor

                 - Vårstädning sker den 26:e april

                 - Förbudsskylt för rastning av hund utanför lokalen önskas. Styrelsen får i

                  uppgift att se över vad som kan göras.

                 - Fibernätverk - Styrelsen kommer att kalla till extra stämma, där röstning

                   mellan två förslag som styrelsen tagit fram kommer att bestämmas.

                  Dessa två förslag (Bredbandsbolaget och ComHem) kommer att presenteras

                  mer noggrant i kallelsen till extrastämman.

§19.            Meddelande om plats för stämmoprotokoll                 

                  Finns på vår hemsida: www.nylonvagenssamfallighet.se och finns i ett utskrivet

                  exemplar i samfällighetslokalen.

§20.            Årsmötet avslutas

                  Ordförande avslutade årsmötet och tackade samtliga närvarande, därefter bjöds

                  det på smörgåstårta och dryck.

 

                  Vid protokellet:                                      Ordförande vid mötet:

 

                  Fredrik Jidmar                                        Anne-Lie Ramström

 

                  Justering:                                                Justering:

 

                  Anne-Catrin Meyer                                  Judith Blomkvist