Nylonvägens samfällighetsförening

Duffelvägen Flanellvägen Gabardinvägen

Lärftvägen Nylonvägen Sammetsvägen

Revision b 2011-01-17

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Nylonvägens samfällighetsförening till ordinarie

årsmöte för verksamhetsåret 2010.

Tid: Torsdagen den 17 mars 2011 kl. 19.00

Plats: Kvarterslokalen

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande

2. Godkännande av dagordning och mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justerare

5. Styrelsens förvaltningsberättelse samt utgifts- och inkomststat

6. Revisorernas berättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Ersättning till styrelsen, revisorerna och stugfogdarna

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

10. Styrelsens förslag till budget

11. Val av ordförande

12. Val av styrelse

13. Val av styrelsesuppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av revisorsuppleant

16. Val av stugfogdar

17. Val av valberedning

18. Övriga frågor. Vårstädning

19. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

20. Årsmötet avslutas

Dokumentation; dagordning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning,

budget, motioner från medlemmar och framställan från styrelsen delas/e-postas

ut till samtliga medlemmar den 15:e februari

OBS! Glöm ej att ta med dessa till mötet då det inte kommer delas ut fler

kopior.

Viktigt! Om du har en motion som du vill ta upp på årsmötet så måste

denna vara inlämnad till styrelsen SENAST sista januari !!

Om du lämnar in en motion måste du också närvara på årsmötet och

förklara eller förtydliga din motion om så behövs.

Brunna den 17:e januari 2011

Styrelsen

Förvaltningsberättelse 2010

Nylonvägens samfällighetsförening
Duffelvägen Flanellvägen Gabardinvägen
Lärftvägen Nylonvägen Sammetsvägen


Förvaltningsberättelse för Nylonvägens samfällighetsförening verksamhetsåret 
2010-01-01  --  2010-12-31


Styrelsen för Nylonvägens samfällighetsförening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för ovanstående verksamhetsperiod.

Utöver föreningens årsmöte den17 mars 2010, har styrelsen hållit 11 protokollförda styrelse möten under det gångna året.

Väghållning
Vi anlitar Miljöbyggarna Stockholm AB för vinterväghållning under säsongen
2010-11-01 - 2011-04-01. Det är samma entreprenör som UBK anlitar. Vid problem kontakta någon i styrelsen.

Grannsamverkan
Information från Närpolisen har skickats ut till alla medlemmar som har lämnat sin e-post adress. För övriga har samma information anslagits i lokalens fönster mot lilla gångstigen genom området. Vi uppmanar alla att ha god uppmärksamhet inom vårt område.
Statistik för Norrorts Polismästardistrikt visar en kraftig ökning av bostadsinbrotten. Distriktet omfattar Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna och Sigtuna inkl. Märsta.

Kabel-TV
Vi har nu haft vårt uppgraderade kable-TV nät i drygt 3 år. Erfarenheterna är än så länge goda.
OBS! Vid behov kan var och en ta kontakt med felanmälan Comhem, på tfn 0771-55 00 00.

Hemsidan
Kristina Lindborg ser till att vår samfällighetförenings hemsida hålls uppdaterad. Adress
www.nylonvagenssamfallighet.se .
Där finns information, protokoll, mm att anslås.

Städdagen
Vi har genomfört en städdag, den 17 april, som traditionsenligt avslutades med korvgrillning. Uppslutningen var god, 46 av 67 fastigheter var representerade.
Arbeten som utfördes var:
- Allmän städning
- Rensning och urklippning av buskar
- Byte av sand vid gungorna
Två containers ställdes upp för trädgårdsavfall.

Samlingslokalen
Elavtal löper på ytterligare 2 år med Eon. (53,5 öre/kWh).
Nytt pingisnär har köpts in.
Alla gator i föreningen ansvarar för klippning av gräsmattan vid lokalen.
Utlåningsverksamheten har fungerat bra.
Notera att fönstret mot gångvägen genom vårt område är vår officiella anslagstavla och att persiennerna alltid skall vara uppdragna.

E-post adresser
Idag finns det registrerat e-post adresser till 56 fastigheter. Det återstår några, så därför uppmanar vi er som inte har lämnat någon adress att göra detta. Detta kan göras till sekreteraren, på
fredrik@jidmar.se  
Det underlättar för styrelsens arbete om vi kan kommunicera via e-post.

Övrigt
Vi har ställt frågor till UBK om vägbulor på Konstvägen efter sista busshållplatsen, men inte fått svar ännu.

Styrelsen
Styrelsen har under perioden bestått av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Ordinarie
Anne-Lie Ramström, ordförande
Jan-Eric Lins, vice ordförande
Fredrik Jidmar, sekreterare
Göran Andersson, kassör
Anders Weimarsson, ledamot
Suppleanter
Olof Wikberg
Anders Hansen

Övriga funktionärer:
Revisorer
Gunvor Larsson
Sören Nordh
Lennart Berg, suppleant
Valberedning
Kjell Lindström, sammankallande
Stefan Eklund
Stugfogdar
Ingrid Larsson, ordinarie
Vera Karlsson
Webbredaktör
Kristina Lindborg

Välkommen till vår webbsida